Next month .. MoI affiliates receive their salaries through the Master